Všeobecné informácie o prezentácií a základných pravidlách súťaženia

Jednotliví účastníci súťaže sa dostavia na prezentáciu osobne s platným dokladom totožnosti. Prezentácia prebieha v pózovacích plavkách, športových dresoch alebo dvojdielnych plavkách s ohľadom na kategóriu, v ktorej prezentovaný pretekár súťaží. Ženské kategórie sa na prezentáciu dostavia i v pózovacích topánkach, kvôli kontrole výšky platformy a opätkov, kedy platforma nepresahuje výšku 2 cm a opätok 12cm. Takto skontrolované topánky, či plavky, sú následne označené. Označenie vykonáva poverený člen organizačného tímu. Označenie sa pri vstupe na pódium v deň súťaženia taktiež kontroluje povereným členom organizačného tímu tesne pred vstupom na pódium aby sa zamedzilo možnosti zámeny. Bližšie špecifiká pre povolené, respektíve určené a zakázané pózovacie plavky, bikini a športové dresy sú ďalej uvedené v pravidlách pri každej kategórii samostatne.
Počas prezentácie sa uhrádza štartovné, ak predom nebola možnosť platby vopred cez platobný internetový portál. V prípade objednania iných doplnkových služieb, ak budú dostupné, ako sú napríklad rauty, či fotografie a pod. sa tieto taktiež uhrádzajú pri prezentácii, ak nebolo predom organizátorom uvedené inak.
Každý pretekár pri prezentácii obdrží tzv. preukaz pretekára, kde je uvedené meno a priezvisko, súťažné kategórie, v ktorých daný pretekár štartuje, štartovné čísla v počte 2ks, preukaz pre trénera, ktorý ho oprávňuje na vstup do zákulisia súťaže za účelom prípravy pretekára v deň súťaže. Tréner i súťažiaci sú povinní tieto identifikátory nosiť v deň súťaže, a v prípade, že sú vyzvaný organizátorom, tieto predložiť. Vstup do šatní a rozcvičovne je umožnený iba tým osobám, ktoré takéto preukazy vlastnia. Na jedného pretekára je možné dostať 1 preukaz pre trénera. V prípade, že súťažiaci je členom športového klubu, na 3 pretekárov pripadá 1 tréner. Preukaz pretekára i trénera oprávňuje ku vstupu na posúťažný raut.

Pravidlá súťaženia

Do kategórie ,,NOVICE” pre všetky súťažné kategórie sa môžu registrovať iba tí súťažiaci, ktorí súťažia prvú sezónu v danej kategórii.

Kategórie Momma’s sú určené pre všetky súťažiace pre danú kategóriu, ktoré sú po pôrode.

výškové prerozdelenie súťažiacich:
Súťažiaci sú pri registrácii registrovaní do kategórie OPEN. Po skončení registrácie organizátor súťaže podľa počtu prihlásených rozdelí súťažiacich do kategórie podľa výšky. Tento systém je zavedený predovšetkým z dôvodu aby sa predišlo nadmernému, alebo naopak, nízkemu obsadeniu počtu súťažiacich v danej výškovej kategórii, v prípade, že by bolo rozdelenie určené vopred.

Súťažiaci sú však vopred, pred konaním súťaže informovaní o tom, kto v akej kategórií súťaží spôsobom určeným organizátorom ( mail, webová stránka, sociálne siete).

Pravidlá pre kombináciu štartu viacerých kategórií:
– ženy nesmú naraz štartovať v kategórii Bikini fitness a Sport Model, či Fitness figúra a Ms. Physique. Nie je teda umožnené jednotlivým pretekárkam štartovať v dvoch svalovo rozdielnych kategóriách.
– ženy smú kombinovať navzájom v rámci danej kategórie kategórie výškové, či vekové T.z., že je možné štartovať naraz napríklad v kategórii Bikini Fitness Novice a Bikini Fitness nad 30 rokov a iné. Umožňuje sa taktiež kombinácia štartu v kategóriách Momma’s a hlavnej kategórii. Napr. súťažiaca môže štartovať v kategórii Bikini Fitness Open a Bikini Fitness Momma’s . Avšak nie je možné aby pretekárka štartovala naraz v svalovo odlišných kategóriach ako je napríklad Bikini Fitness a Sport Model.

– Kategória Ms.Runwaya Bikini Angel umožňuje štart všetkým súťažiacim ženského pohlavia bez rozdielu. V týchto kategóriach teda môžu štartovať Fitness Bikini, Sport Model, Fitness Figúra i Ms. Physique bez rozdielu.

– ženy smú naraz súťažiť v kategórii Fitness Model a Sport Model

  • muži nesmú naraz štartovať v kategórii Mr. Physique a Naturálna kulturistika muži, či Fitness model muži
  • muži smú kombinovať navzájom v rámci danej kategórie kategórie výškové, či vekové T.z., že je možné štartovať naraz napríklad v kategórii Naturálna kulturistika Novice a Naturálna kulturistika Junior a iné, avšak nie je možné aby pretekár štartoval naraz v svalovo odlišných kategóriach ako je napríklad Mr.Physique a Naturálna kulturistika muži
  • muži smú kombinovať kategórie Men’s Fitness Model a Men’s Street Model

 Všetkým registrovaným pretekárom sa umožňuje štart v maximálne 3 kategóriach